Local Organizing Committee

Prof. Jinfeng Wang, Zhejiang University, Chair

Prof. Jinchang Wang, Zhejiang University, Co-Chair

Prof. Xinglang Fan, Zhejiang Uni. of Technology, Co-Chair

Dr. Xi Wu, Zhejiang University City College

Miss Yuwen Jiao, Zhejiang University