Organizing Committee

Prof. Xiaonan Gong, Chair

Prof. Yuanqiang Cai, Chair

Dr. Dar Hao Chen, Co-Chair

Dr. Hany Farouk Shehata, Co-Chair

Prof. Rongqiao Xu, Co-Chair

Prof. Changjie Xu, Co-Chair

Prof. Zhongxuan Yang, Co-Chair

Prof. Jinfeng Wang, Co-Chair

Prof. Musharraf Zaman, Co-Chair